Akty prawne regulujące nadawanie stopni naukowych i tytułu naukowego

Zasady nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora regulują następujące akty
prawne:

indeks indeks indeks indeks
Ustawa z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz.U. Nr 65 poz. 595 z 2003 z późniejszymi zmianami
Uchwała Rady Wydziału Elektrycznego
z dnia 15 stycznia 2015
Uchwała Rady Wydziału Elektrycznego
 z dnia 6 stycznia 2005
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30 października 2015 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z roku 2015, poz. 1842)