REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 – kontakt

studia stacjonarne: rswe@am.gdynia.pl

telefon: 58 5586 630 lub 58 5586 681

studia niestacjonarne: rnwe@am.gdynia.pl

telefon: 58 5586 630 lub 58 5586 681

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/18

Od 02.05.2017 rozpoczyna się Rejestracja elektroniczna kandydatów na studia stacjonarne I stopnia i niestacjonarne I i II stopnia.  Proces rejestracji jest opisany tutaj.

Dokumenty przyjmowane są przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (pok. C256) od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Terminy rekrutacji 2017/2018

STUDIA STACJONARNE I, III stopnia

od 2.05.2017 r. –  zgłoszenia elektroniczne

REKRUTACJA

12.06.2017 r. – 14.07.2017 r. – przyjmowanie dokumentów

17.07.2017 r. – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji

18.07.2017 – 24.07.2017 r. – deklaracja wyboru dla osób przyjętych na więcej niż jeden kierunek

26.07.2017 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

REKRUTACJA DODATKOWA  (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)

03.08.2017 r. – 15.09.2017 r.- przyjmowanie  kompletu dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00, pokój C-256 .

18.09.2017 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej

STUDIA NIESTACJONARNE I, II stopnia

od 2.05.2017 r.  –  zgłoszenia elektroniczne

REKRUTACJA

12.06.2017 r. – 14.07.2017 r. – przyjmowanie dokumentów

17.07.2017 r. – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji

24.07.2017 r. – deklaracja wyboru dla osób przyjętych na więcej niż jeden kierunek

26.07.2017 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

do 22.09.2017 r. – wniesienie opłaty za I semestr

 REKRUTACJA DODATKOWA  (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)

03.08.2017 r. – 15.09.2017 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-12:00, pokój C-256

18.09.2017 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej

Dokumenty i wymagania stawiane kandydatom na I rok studiów I stopnia

Kandydaci na studentów Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni poza zarejestrowaniem się na stronie elektronicznej rekrutacji https://irk.am.gdynia.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html (obowiązkowe zamieszczenie kolorowego zdjęcia w formacie .jpeg) powinni dostarczyć jeszcze następujące dokumenty:

1. Podanie na typowym formularzu obowiązującym w Akademii – wydruk z IRK

2. Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis na prawach oryginału w celu weryfikacji zgodności danych.

3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej w celu weryfikacji zgodności danych.

4. Kserokopię świadectwa dojrzałości.

5. Kserokopię ukończenia szkoły średniej.

6. Kserokopię dowodu osobistego.

7. 2 kolorowe fotografie legitymacyjne (35×45 mm) podpisane nazwiskiem, imieniem i nr pesel

8. Oryginał dowodu opłaty rekrutacyjnej.

9. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty i wymagania stawiane kandydatom na I rok studiów II stopnia

Kandydaci na studentów Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni poza zarejestrowaniem się na stronie elektronicznej rekrutacji https://irk.am.gdynia.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html (obowiązkowe zamieszczenie kolorowego zdjęcia w formacie .jpeg) powinni dostarczyć jeszcze następujące dokumenty:

1. Podanie na typowym formularzu obowiązującym w Akademii – wydruk z IRK

2. Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis na prawach oryginału w celu weryfikacji zgodności danych.

3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej w celu weryfikacji zgodności danych.

4. Kserokopię świadectwa dojrzałości.

5. Kserokopię ukończenia szkoły średniej.

6. Kserokopię dowodu osobistego.

7. 2 kolorowe fotografie legitymacyjne (35×45 mm) podpisane nazwiskiem, imieniem i nr pesel

8. Oryginał dowodu opłaty rekrutacyjnej.

9. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.

10. Dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem.

Zasady ogólne rekrutacji na studia I stopnia

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

1. Do odbywania studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości a w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia wymagane jest przedłożenie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia i uzyskaniu tytułu inżyniera lub licencjata lub ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

2.Po studiach pierwszego stopnia na Wydziale Elektrycznym uzyskuje się tytuł inżyniera. Po studiach drugiego stopnia na Wydziale Elektrycznym uzyskuje się tytuł magistra inżyniera.

3.Kandydaci na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia będą przyjmowani w ramach limitów przyjęć, na podstawie postępowania kwalifikacyjnego,

4.Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej. Kandydat rejestruje się elektronicznie za pomocą systemu IRK.

5.Akademia Morska w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych osobowych do elektronicznego systemu rekrutacji,

6.Kandydaci posiadający potwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez biuro IB w Genewie przyjmowani są na wszystkie kierunki w pierwszej kolejności. Kandydaci muszą spełniać wymagania zdrowotne studiowania w Akademii Morskiej w Gdyni,

7.W ciągu 7 dni od ogłoszenia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wyników postępowania rekrutacyjnego kandydat jest zobowiązany złożyć deklaracja wyboru dla osób przyjętych na więcej niż jeden kierunek .

8.Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej  przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia, odwołanie składa się za pośrednictwem WKR,

8.Podstawą przyjęcia odwołania przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną jest wskazanie przez kandydata formalnego uchybienia w zastosowanej wobec niego procedurze rekrutacyjnej przez WKR,

10.W rekrutacji dodatkowej kandydaci będą przyjmowani w ramach limitu przyjęć, na podstawie kolejności zgłoszeń.

11.Za przeprowadzenie czynności rekrutacyjnych pobiera się opłatę rekrutacyjną. Wysokość opłaty ustala rektor.

12.Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli zostaną uruchomione studia, na które przeprowadzono rekrutację. Jeżeli studia nie zostaną uruchomione opłata rekrutacyjna zostanie zwrócona.

Kryteria rekrutacji na studia I stopnia

Zasada przeliczania wyników egzaminu maturalnego na wynik postępowania rekrutacyjnego:

Wynik postępowania rekrutacyjnego stanowi sumę wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z uwzględnieniem współczynników wagowych podanych tutaj

 

Rekrutacja na semestr letni 2017/2018

Studia stacjonarne II stopnia

15.01.2018 r. – 9.02.2018 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów

12.02.2018 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji

Studia niestacjonarne I i II stopnia

11.12.2017 r. – 9.02.2018 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów

12.02.2018 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji