REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/18

Od 02.05.2017 rozpoczyna się Rejestracja elektroniczna kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia.  Proces rejestracji jest opisany tutaj.

Dokumenty przyjmowane są przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (pok. C256)

Terminy rekrutacji 2017/2018

STUDIA STACJONARNE I, II, III stopnia

od 2.05.2017 r. –  zgłoszenia elektroniczne

REKRUTACJA

12.06.2017 r. – 14.07.2017 r. – przyjmowanie dokumentów

17.07.2017 r. – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji

24.07.2017 r. – ostateczny termin składania oryginałów świadectw dojrzałości

26.07.2017 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

REKRUTACJA DODATKOWA  (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)

03.08.2017 r. – 15.09.2017 r.- przyjmowanie  kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na stronach internetowych wydziałów.

18.09.2017 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej

STUDIA NIESTACJONARNE I, II, III stopnia

od 2.05.2017 r.  –  zgłoszenia elektroniczne

REKRUTACJA

12.06.2017 r. – 14.07.2017 r. – przyjmowanie dokumentów

17.07.2017 r. – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji

24.07.2017 r. – ostateczny termin składania oryginałów świadectw dojrzałości

26.07.2017 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

do 22.09.2017 r. – wniesienie opłaty za I semestr

 REKRUTACJA DODATKOWA  (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)

03.08.2017 r. – 15.09.2017 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów  w godz. wskazanych na stronach internetowych wydziałów.

18.09.2017 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej

Rekrutacja na semestr letni 2017/2018

Studia stacjonarne II stopnia

15.01.2018 r. – 9.02.2018 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów

12.02.2018 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji

Studia niestacjonarne I i II stopnia

11.12.2017 r. – 9.02.2018 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów

12.02.2018 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji

Zasady ogólne rekrutacji na studia I stopnia

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I STOPNIA

1. Do odbywania studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości,

2.Po studiach pierwszego stopnia na Wydziale Elektrycznym uzyskuje się tytuł inżyniera

3.Kandydaci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia będą przyjmowani w ramach limitów przyjęć, na podstawie postępowania kwalifikascyjnego,

4.Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej. Kandydat rejestruje się elektronicznie za pomocą systemy irk.

5.Akademia Morska w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych osobowych do elektronicznego systemu rekrutacji,

6.Kandydaci posiadający potwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez biuro IB w Genewie przyjmowani są na wszystkie kierunki w pierwszej kolejności. Kandydaci muszą spełniać wymagania zdrowotne studiowania w Akademii Morskiej w Gdyni,

7.W ciagu 7 dni od ogłoszenia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wyników postępowania rekrutacyjnego kandydat jest zobowiązany złożyć w komisji oryginał świadenctwa dojrzałości,

8.Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej  przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisii Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia, odwołanie składa się za pośrednictwem WKR,

8.Podstawą przyjęcia odwołania przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną jest wskazanie przez kandydata formalnego uchybienia w zastosowanej wobec niego procedurze rekrutacyjnej przez WKR,

10.W rekrutacji dodatkowej kandydaci będą przyjmowani w ramach limitu przyjęć, na podstawie kolejności zgłoszeń.

11.Za przeprowadzenie czynności rekrutacyjnych pobiera się opłatę rekrutacyjną. Wysokość opłaty ustala rektor.

12.Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli zostaną uruchomione studia, na które przeprowadzono rekrutację. Jeżeli studia nie zostaną uruchomione opłata rekrutacyjna zostanie zwrócona.

Kryteria rekrutacji na studia I stopnia

Zasada przeliczania wyników egzaminu maturalnego na wynik postępowania rekrutacyjnego:

Wynik postępowania rekrutacyjnego stanowi sumę wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z uwzględnieniem współczynników wagowych podanych tutaj

Dokumenty i wymagania stawiane kandydatom na I rok studiów I stopnia

Kandydaci na studentów Akademii  Morskiej w Gdyni oprócz zarejestrowania się na stronach elektronicznej rekrutacji składają w teczkach, opisanych według wzoru wydziałowej komisji rekrutacyjnej, następujące dokumenty:

1.Podanie na typowym formularzu-kwestionariuszu obowiązującym w Akademii, pobranym ze stron rekrutacji.

2.Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis na mocy oryginału.

3.Kserokopię dowodu osobistego.

4.Kolorowe 2 zdjęcia  na jasnym tle  podpisane nazwiskiem,  imieniem i nr PESEL oraz 1 zdjęcie dostarczone w formie elektronicznej bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami w formacie JPG w kolorze na jasnym tle. Zdjęcie powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze 2 cm x 2,5 cm z odpowiednią jakością. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.  Zdjęcie dostarczone w formie elektronicznej powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczonym do uczelni wraz z pozostałymi dokumentami.

a)  osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć   zdjęcie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – zdjęcie przedstawiające osobę z nakryciem głowy,

b) dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

c) dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej,

d)  osoby o których mowa w  ust. a), b), c) nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji.

5.Oryginał dowodu opłaty rekrutacyjnej.  Jeżeli studia nie zostaną uruchomione,  opłata zostanie zwrócona w całości.