JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

PROTOKOŁY I HARMONOGRAM PRAC WYDZIAŁOWEJ KOMISJI D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/17

Protokoły z odbytych zebrań WKJK znajdują się do wglądu u Sekretarza Komisji w pokoju nr C351.

Harmonogram prac Wydziałowej Komisji d/s Jakości Kształcenia w roku akademickim 2016/17.

  • 19.01.2017 – spotkanie organizacyjne,

(informacja o pozostałych spotkanie będzie aktualizowana sukcesywnie)

Podsumowanie spotkań WKJK

W dniu 19.01.2017r. (czwartek) odbyło się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. W trakcie spotkania został ustalony harmonogram prac i przydzielone zostały zadania dla poszczególnych członków Komisji.

SKŁAD OSOBOWY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/17

1. prof. dr hab. inż. Marek Hartman  –  przewodniczący
2. dr inż. Damian Bisewski
3. dr inż. Krzysztof Kamiński
4. dr inż. Andrzej Łuksza
5. dr inż. Romuald Maśnicki
6. dr inż. Adam Muc
7. dr inż. Ryszard Studański
8.dr inż. Beata Pałczyńska
9. Paweł Drawski – przedstawiciel studentów
10. przedstawiciel doktorantów

PROTOKOŁY I HARMONOGRAM PRAC WYDZIAŁOWEJ KOMISJI D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

Protokoły z odbytych zebrań WKJK znajdują się do wglądu w sekretariacie Katedry Elektroniki Morskiej.

Harmonogram prac Wydziałowej Komisji d/s Jakości Kształcenia w roku akademickim 2015/16.

2015-11-19, Protokół nr 1/2015-16 z zebrania WKJK.

2016-01-14, Protokół nr 2/2015-16 z zebrania WKJK.

2016-03-24, Protokół nr 3/2015-16 z zebrania WKJK.

2016-04-21, Protokół nr 4/2015-16 z zebrania WKJK.

2016-05-12, Protokół nr 5/2015-16 z zebrania WKJK.

SKŁAD OSOBOWY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk – KEM, przewodniczący,

prof. zw. dr hab. Wojciech Sobczak – KTM.

prof. dr hab. inż. Marek Hartman – KEO,

dr hab. inż. Witold Gierusz – KAO,

dr hab. inż. Piotr Dębicki – KEM,

dr inż. Ryszard Studański – KEM,

dr inż. Mirosław Tomera – KAO,

inż. Paweł Górecki – przedstawiciel studentów.

SPRAWOZDANIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZA ROK AKADEMICKI 2014/15

Ocena realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Elektrycznym w roku akademickim 2014/15.

PROTOKOŁY I HARMONOGRAM PRAC WYDZIAŁOWEJ KOMISJI D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

Protokoły z odbytych zebrań WKJK są dostępne w sekretariacie Katedry Elektroniki Morskiej.

Harmonogram prac Wydziałowej Komisji d/s Jakości Kształcenia w roku akademickim 2014/15.

2014-12-11, Protokół nr 1/2014-15 z zebrania WKJK.

2015-01-15, Protokół nr 2/2014-15 z zebrania WKJK.

2015-02-12, Protokół nr 3/2014-15 z zebrania WKJK.

2015-03-19, Protokół nr 4/2014-15 z zebrania WKJK.

2015-04-23, Protokół nr 5/2014-15 z zebrania WKJK.

2015-05-14, Protokół nr 6/2014-15 z zebrania WKJK.

2015-06-29, Protokół nr 7/2014-15 z zebrania WKJK.

2015-10-15, Protokół nr 8/2014-15 z zebrania WKJK.

SPRAWOZDANIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZA ROK AKADEMICKI 2013/14

Sprawozdanie za rok akademicki 2013/14 zostało przygotowane i przekazane Dziekanowi oraz Uczelnianej Komisji d/s jakości kształcenia, i jest do wglądu w sekretariacie Katedry Elektroniki Morskiej.

Ocena realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Elektrycznym w roku akademickim 2013/14.

PROTOKOŁY I HARMONOGRAM PRAC WYDZIAŁOWEJ KOMISJI JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14

Harmonogram prac Wydziałowej Komisji Kształcenia w 2014r

2014-03-13, Protokół nr 1/2014 z zebrania WKJK

2014-03-18, Protokół nr 2/2014 z zebrania WKJK

2014-03-20, Protokół nr 3/2014 z zebrania WKJK

2014-04-02, Protokół nr 4/2014 z zebrania WKJK

2014-05-14, Protokół nr 5/2014 z zebrania WKJK

2014-06-25, Protokół nr 6/2014 z zebrania WKJK

2014-09-24, Protokół nr 7/2014 z zebrania WKJK

 

 

 

Zgodnie z zarządzenie Rektora Akademii Morskiej w Gdyni nr 2 z dnia 21.01.2013, RSO/021/2/2013 powołana została

 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

na kadencję 2012/2016 w składzie:

–  prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk – KEM – przewodniczący

–  prof. zw. dr hab. Wojciech Sobczak – KTM

–  prof. dr hab. inż. Marek Hartman – KEO

–  dr hab. inż. Witold Gierusz, prof. nadzw. AMG – KAO

Przewodniczący WKJK powołał przedstawicieli katedr ds. ankietowania

•         mgr inż. Mariusz Górniak KEO

•         mgr inż. Waldemar Wilczyński KAO

•         dr inż. Dorota Rabczuk KTM

•         Krzysztof Nieradko KEM

 Nauczyciele akademiccy są oceniani przez studentów, w zakresie wypełniania swoich obowiązków dydaktycznych,         poprzez badania ankietowe. Obowiązek ten wynika z uchwały nr 29/XV Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 31.01.2013r.

 

W ramach kwestionariusza ankiety studenckiej oceniane są następujące kryteria:

1        Czy prowadzący zajęcia jasno określił warunki i wymagania zaliczenia przedmiotu?

2        Przestrzeganie planu zajęć (czy zajęcia były realizowane planowo? czy prowadzący nie spóźniał się? czy był dostępny na konsultacjach?)

3        Przestrzeganie programu zajęć (czy zajęcia były realizowane zgodnie z przedłożonym programem? czy wymagania były jasno określone?)

4        Sposób prowadzenia zajęć (czy zajęcia były prowadzone w zrozumiały i uporządkowany sposób?)

5        Materiały do zajęć (czy prowadzący przygotował odpowiedni zestaw materiałów dydaktycznych prezentowanych w trakcie zajęć?)

6        Połączenie teorii i praktyki (czy prowadzący przedstawił przykłady praktycznych zastosowań przekazywanej wiedzy teoretycznej?)

7        Komunikatywność (czy prowadzący nawiązał kontakt ze słuchaczem? czy zajęcia przebiegały w życzliwej i zachęcającej do aktywności atmosferze?)

8        Rozbudzanie zainteresowania studentów przedmiotem (czy prowadzący motywował studentów do samodzielnego studiowania? myślenia?)

Dla poszczególnych pytań student wystawia ocenę w skali od 0 do 5.

Opis znaczenia poszczególnych ocen:

0 – nie spełnia kryterium (wymagane natychmiastowe zmiany)

1 – spełnia kryterium w stopniu minimalnym (większość elementów wymaga poprawy)

2 – spełnia kryterium w stopniu wystarczającym (najważniejsze elementy są spełnione)

3 – spełnia kryterium w stopniu dobrym ( drobne niedociągnięcia)

4 – spełnia kryterium w stopniu bardzo dobrym (spełnia standardy)

5 – spełnia kryterium w stopniu wyróżniającym (wzór do naśladowania)

 

OCENA REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM

PDF - 488.6 kb                                          PDF - 488.6 kb                                          PDF - 488.6 kb

Ocena realizacji                         RSO/021/2/2013            uchwała nr 29/XV z 31.01.2013

zajęć dydaktycznych