JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

PROTOKOŁY I HARMONOGRAM PRAC WYDZIAŁOWEJ KOMISJI D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

Protokoły z odbytych zebrań WKJK znajdują się do wglądu w sekretariacie Katedry Elektroniki Morskiej.

Harmonogram prac Wydziałowej Komisji d/s Jakości Kształcenia w roku akademickim 2015/16.

2015-11-19, Protokół nr 1/2015-16 z zebrania WKJK.

2016-01-14, Protokół nr 2/2015-16 z zebrania WKJK.

2016-03-24, Protokół nr 3/2015-16 z zebrania WKJK.

2016-04-21, Protokół nr 4/2015-16 z zebrania WKJK.

2016-05-12, Protokół nr 5/2015-16 z zebrania WKJK.

SKŁAD OSOBOWY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk – KEM, przewodniczący,

prof. zw. dr hab. Wojciech Sobczak – KTM.

prof. dr hab. inż. Marek Hartman – KEO,

dr hab. inż. Witold Gierusz – KAO,

dr hab. inż. Piotr Dębicki – KEM,

dr inż. Ryszard Studański – KEM,

dr inż. Mirosław Tomera – KAO,

inż. Paweł Górecki – przedstawiciel studentów.

SPRAWOZDANIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZA ROK AKADEMICKI 2014/15

Ocena realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Elektrycznym w roku akademickim 2014/15.

PROTOKOŁY I HARMONOGRAM PRAC WYDZIAŁOWEJ KOMISJI D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

Protokoły z odbytych zebrań WKJK są dostępne w sekretariacie Katedry Elektroniki Morskiej.

Harmonogram prac Wydziałowej Komisji d/s Jakości Kształcenia w roku akademickim 2014/15.

2014-12-11, Protokół nr 1/2014-15 z zebrania WKJK.

2015-01-15, Protokół nr 2/2014-15 z zebrania WKJK.

2015-02-12, Protokół nr 3/2014-15 z zebrania WKJK.

2015-03-19, Protokół nr 4/2014-15 z zebrania WKJK.

2015-04-23, Protokół nr 5/2014-15 z zebrania WKJK.

2015-05-14, Protokół nr 6/2014-15 z zebrania WKJK.

2015-06-29, Protokół nr 7/2014-15 z zebrania WKJK.

2015-10-15, Protokół nr 8/2014-15 z zebrania WKJK.

SPRAWOZDANIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZA ROK AKADEMICKI 2013/14

Sprawozdanie za rok akademicki 2013/14 zostało przygotowane i przekazane Dziekanowi oraz Uczelnianej Komisji d/s jakości kształcenia, i jest do wglądu w sekretariacie Katedry Elektroniki Morskiej.

Ocena realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Elektrycznym w roku akademickim 2013/14.

PROTOKOŁY I HARMONOGRAM PRAC WYDZIAŁOWEJ KOMISJI JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14

Harmonogram prac Wydziałowej Komisji Kształcenia w 2014r

2014-03-13, Protokół nr 1/2014 z zebrania WKJK

2014-03-18, Protokół nr 2/2014 z zebrania WKJK

2014-03-20, Protokół nr 3/2014 z zebrania WKJK

2014-04-02, Protokół nr 4/2014 z zebrania WKJK

2014-05-14, Protokół nr 5/2014 z zebrania WKJK

2014-06-25, Protokół nr 6/2014 z zebrania WKJK

2014-09-24, Protokół nr 7/2014 z zebrania WKJK

 

 

 

Zgodnie z zarządzenie Rektora Akademii Morskiej w Gdyni nr 2 z dnia 21.01.2013, RSO/021/2/2013 powołana została

 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

na kadencję 2012/2016 w składzie:

–  prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk – KEM – przewodniczący

–  prof. zw. dr hab. Wojciech Sobczak – KTM

–  prof. dr hab. inż. Marek Hartman – KEO

–  dr hab. inż. Witold Gierusz, prof. nadzw. AMG – KAO

Przewodniczący WKJK powołał przedstawicieli katedr ds. ankietowania

•         mgr inż. Mariusz Górniak KEO

•         mgr inż. Waldemar Wilczyński KAO

•         dr inż. Dorota Rabczuk KTM

•         Krzysztof Nieradko KEM

 Nauczyciele akademiccy są oceniani przez studentów, w zakresie wypełniania swoich obowiązków dydaktycznych,         poprzez badania ankietowe. Obowiązek ten wynika z uchwały nr 29/XV Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 31.01.2013r.

 

W ramach kwestionariusza ankiety studenckiej oceniane są następujące kryteria:

1        Czy prowadzący zajęcia jasno określił warunki i wymagania zaliczenia przedmiotu?

2        Przestrzeganie planu zajęć (czy zajęcia były realizowane planowo? czy prowadzący nie spóźniał się? czy był dostępny na konsultacjach?)

3        Przestrzeganie programu zajęć (czy zajęcia były realizowane zgodnie z przedłożonym programem? czy wymagania były jasno określone?)

4        Sposób prowadzenia zajęć (czy zajęcia były prowadzone w zrozumiały i uporządkowany sposób?)

5        Materiały do zajęć (czy prowadzący przygotował odpowiedni zestaw materiałów dydaktycznych prezentowanych w trakcie zajęć?)

6        Połączenie teorii i praktyki (czy prowadzący przedstawił przykłady praktycznych zastosowań przekazywanej wiedzy teoretycznej?)

7        Komunikatywność (czy prowadzący nawiązał kontakt ze słuchaczem? czy zajęcia przebiegały w życzliwej i zachęcającej do aktywności atmosferze?)

8        Rozbudzanie zainteresowania studentów przedmiotem (czy prowadzący motywował studentów do samodzielnego studiowania? myślenia?)

Dla poszczególnych pytań student wystawia ocenę w skali od 0 do 5.

Opis znaczenia poszczególnych ocen:

0 – nie spełnia kryterium (wymagane natychmiastowe zmiany)

1 – spełnia kryterium w stopniu minimalnym (większość elementów wymaga poprawy)

2 – spełnia kryterium w stopniu wystarczającym (najważniejsze elementy są spełnione)

3 – spełnia kryterium w stopniu dobrym ( drobne niedociągnięcia)

4 – spełnia kryterium w stopniu bardzo dobrym (spełnia standardy)

5 – spełnia kryterium w stopniu wyróżniającym (wzór do naśladowania)

 

OCENA REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM

PDF - 488.6 kb                                          PDF - 488.6 kb                                          PDF - 488.6 kb

Ocena realizacji                         RSO/021/2/2013            uchwała nr 29/XV z 31.01.2013

zajęć dydaktycznych