REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

TERMINY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WAŻNE DOKUMENTY

Zgoda opiekuna naukowego

Kwestionariusz kandydata

Podanie o przyjecie

Lista opiekunów zał. nr 2

KOMISJA REKRUTACYJNA 2017/2018

Warunki i tryb postępowania kwalifikacyjnego na studia doktoranckie w Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2017/2018

Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra lub tytuł równorzędny oraz spełnia warunki rekrutacji, ustalone przez uczelnię. W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany zgodnie z obowiązującymi przepisami za równorzędny z polskim dyplomem studiów magisterskich.

Przyjęcia na studia doktoranckie odbywają się w terminie do 1 października każdego roku. W przypadkach indywidualnych, za zgodą rektora, przyjęcie może nastąpić w innym terminie.

Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna przed Komisją Doktorską Studium Doktoranckiego. Warunkiem przyjęcia jest wcześniejsze uzgodnienie z przyszłym promotorem, że podejmuje się opieki naukowej oraz wstępne określenie tematyki doktoratu. Od decyzji Komisji istnieje możliwość odwołania się do dziekana Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni.

Kandydat na studia doktoranckie składa w wyznaczonym terminie oraz miejscu następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. 3 fotografie,
 4. kserokopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczelnię,
 5. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub studiów I-go i II-go stopnia,
 6. zaświadczenia o znajomości języków obcych w przypadku gdy kandydat takie posiada,
 7. deklarację osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego podjęcia się opieki naukowej w zakresie określonej dziedziny lub dyscypliny nauki,
 8. absolwenci szkół wyższych za granicą składają oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równoważność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju,
 9. dowód wniesienia opłaty pobieranej od kandydata za postępowanie związane z przyjęciem na studia doktoranckie w wysokości 85 zł,
 10. inne, potwierdzające:
  - udział w stażach , praktykach zagranicznych, konferencjach, seminariach, konkursach, itp.,
  - pracę w kołach naukowych , działalność w organizacjach studenckich, itp.

TERMINY REKRUTACJI

Studia Stacjonarne i niestacjonarne:
Od 4.05.2016r – zgłoszenie elektroniczne

Rekrutacja :
01.06.2016r. – 15.07.2016r –przyjmowanie dokumentów
19.07.2016r – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji
22.07.2016r – ostateczny termin składania oryginałów dyplomów (odpisów dyplomu)
25.07.2016r – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

Rekrutacja dodatkowa (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)
01.08.2016r. – 23.09.2016 – przyjmowanie kompletu dokumentów w godz. wskazanych na stronie internetowej
28.09.2016r.- ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej

Podstawa prawna:
Podstawa prawna
Uchwała Nr 355/XV Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 28 kwietnia 2016r.

http://bip.am.gdynia.pl/sites/default/files/zalaczniki/355-xv.pdf